Hem

Kontaktuppgifter

En man och en ung man sitter i två fåtöljer och samtalar

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Skövde
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • TFCO
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Skövde Öppenvård och TFCO

Vi arbetar med barn och unga med komplex psykosocial problematik samt deras familjer – ofta i form av TFCO eller familjebehandling i hemmet men även med individuella insatser. Vi ser individen i ett större sammanhang och utgår från det som fungerar och stärker denne.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Skövde
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • TFCO
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Målgrupp

Skövde Öppenvård och TFCO vänder sig till barn och unga med psykosocial problematik samt deras familjer.

Problematiken yttrar sig i beteendeproblem och problem med relationen till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Andra följder är brister i skolgången och ett socialt nedbrytande beteende. Orsaken är ofta psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Föräldrarna kan ibland ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och behöver stöd i sitt föräldraskap. Ofta har man redan innan provat andra insatser.

Familjerna kan också vara under utredning hos socialtjänsten, som då kan anlita oss för en fördjupad utredning/omsorgsbedömning som komplement till sin barnavårdsutredning.

Behandling

Genom insatser som sätts in i tid till familjer som har hamnat i negativa mönster, är det många gånger möjligt att undvika placering utanför hemmet. Det övergripande syftet med insatserna är att ge stöd i att skapa och upprätthålla kvalitativa relationer, och hantera svårigheter kopplat till diagnosbild, erfarenheter och trauma. Vi arbetar med barnet/ungdomen och alla som finns kring denne – familj, nätverk, skola och andra.

På Skövde Öppenvård och TFCO lyfter vi ofta det salutogena och multisystemiska synsättet, det vill säga vi utgår från det som fungerar och stärker individen, och ser människor och deras svårigheter i ett större sammanhang. Vi arbetar utifrån modeller som är teoretiskt förankrade i anknytningsteori, affektteori, utvecklingspsykologi, systemteori, kognitiv beteendeteori, social inlärningsteori och neuropsykologisk forskning. Interventionerna för de yngre barnen är mer samspels- och anknytningsbetonade.

Efter en inledande kartläggningsfas utformar vi individuellt anpassade behandlingsinsatser utifrån varje problem- och behovsbild. Vår kartläggning är en del av att skapa en allians med familjen och skiljer sig från socialtjänstens utredning då den fokuserar på familjens egna upplevelser, vilka mål de har med insatsen och grunden för en kommande behandlingsallians. Det kan handla om mål inom områden som att öka närvaron i skolan, få fasta rutiner och struktur, lära sig hantera impulser och känsloreglering. Det kan också handla om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer. 

Insatserna kan variera stort – allt från stödsamtal en gång i månaden till omfattande familjebehandlingar som kan pågå i ett år. Behandlingssamtalen sker primärt i hemmiljön, men vi kan även erbjuda de samtals- och konferensrum som finns i våra lokaler.

Två typer av insatser utgör den största delen av verksamheten på Skövde Öppenvård och TFCO:

 • TFCO – ett manualbaserat beteendeträningsprogram som rekommenderas av Socialstyrelsen för familjer med omfattande problem. Metoden har visat på mycket goda resultat och att behandlingen är mer effektiv än institutionsplacering. Målgrupp: Barn och ungdomar 12–18 år som löper risk för normbrytande beteende och återfall i brott.
 • Familjebehandling i hemmet – en teambaserad insats med syfte att barnet/ungdomen ska kunna bo kvar och behandlas i sin hemmiljö (finns för både yngre och äldre barn).

Exempel på andra insatser vi kan erbjuda är A-CRA och rePULSE. Specialiserade insatser för sexuell övergreppsproblematik finns att tillgå via Humanas särskilda insats Off.Clinic, där vi kan erbjuda stöd och behandling till barn och ungdomar som begår eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och sexuellt utagerande problembeteenden.

Skövde Öppenvård och TFCO samarbetar med andra enheter inom Humana, inte minst Skövde Familjehemsvård som vi delar lokal med, vilket ger stora möjligheter till vårdflätor. Utöver specifika insatser finns möjlighet att hitta behovsanpassade kombinerade lösningar under placering i exempelvis ett familjehem, HVB eller stödboende.

Vi arbetar mot målen i genomförandeplanen. Det kan handla om mål inom områden som att öka närvaron i skolan, få fasta rutiner och struktur, lära sig hantera impulser och känsloreglering. Det kan också handla om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar, i stora delar tillsammans med Skövde Familjehemsvård.

Personal

Personalen på Skövde Öppenvård och TFCO har alla utbildning som socionom eller likvärdigt med vidareutbildning, samt inom TFCO, MI, LAB och TMO. Flera har Steg 1- och handledarutbildning och i personalgruppen finns även utbildning inom Kriminalitet som livsstil och IHF. Vi har också en socialpedagog som arbetar med praktiska färdigheter och social färdighetsträning.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Skövde
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Karin Törnqvist Lind

Enhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator