Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the middle of a lush green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Märsta
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
 • Enbart flickor/kvinnor
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • ERASOR
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Psykologisk bedömning
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Uppland

Märsta Stödboende

Vi erbjuder boende i egen lägenhet för ungdomar med behov av individanpassat stöd, där vi arbetar med tydliga delmål, pedagogisk stegring, individuell anpassning och löpande utvärdering. Vi erbjuder också möjlighet till öppenvårdsinsatser.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Märsta
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
 • Enbart flickor/kvinnor
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • ERASOR
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Psykologisk bedömning
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the middle of a lush green field
 • A large brick building with grass in front of a house with Thomas Alva Edison Birthplace in the background
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a stove top oven sitting inside of a room
 • A close up of a restroom
 • A living room
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A brick building with grass in front of a house
 • A small house in the middle of a lush green field
 • A large brick building with grass in front of a house with Thomas Alva Edison Birthplace in the background
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a stove top oven sitting inside of a room
 • A close up of a restroom
 • A living room
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A brick building with grass in front of a house

Bostäderna

Vi erbjuder sju enrumslägenheter med sovloft och uteplats i en stor, modern enplansvilla. Den är belägen i ett nybyggt bostadsområde strax utanför Märsta, med skog och öppna fält tvärsöver gatan. Här är det gångavstånd till både service och kommunikationer.

I villan finns också en personallägenhet, vilket möjliggör snabba och följsamma stödinsatser.

Den åttonde lägenheten ligger inne i Märsta och används som ett nästa steg mot ett ännu mer självständigt boende.

Alla lägenheterna är modernt möblerade och fullt utrustade med gemensam tvättstuga.

Målgrupp

Vi tar emot unga och unga vuxna med behov av individanpassat stöd i eget boende. Här bor ungdomar som har:

 • Behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning
 • Psykosociala svårigheter
 • Vistats på behandlingshem eller motsvarande och inte kan återvända till sin tidigare miljö
 • Varit utsatt för hedersrelaterat förtryck eller av annan orsak är i behov av skyddsplacering
 • Behov av samhällsintegrering
 • Behov av alternativ till familjehem (någon form av utsluss)

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU, både som direktplaceringar och som utsluss från HVB.

Arbetssätt

Ungdomarna som kommer till oss är alla unika och behöver individanpassade insatser. Gemensamt är dock vikten av att vi lyckas skapa en tillitsfull relation där vi kan beröra allt från livsvärderingar och socialt uppträdande till självförtroende och självständighet. Vi vet att en nyckel för att lyckas är att ungdomen känner sig lyssnad på och delaktig i alla led.

Vi erbjuder en god möjlighet till ett tryggare kliv in i vuxenvärlden, med allt det innebär av eget ansvar och självständighet. Vårt arbete bygger på inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT, där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden såsom inaktivitet, riskbruk eller utagerande släcks ut.

Varje ungdom har en särskilt utsedd huvudcoach (motsvarande kontaktperson). Ungdomarna har ett antal individuella träffar med denne och annan personal. Utifrån det individuella stödbehovet kan omfattningen variera alltifrån en eller ett par träffar i veckan till dagligen. Stödinsatserna innefattar bland annat färdighetsträning, social orientering, studiestöd, nätverksarbete, anhörigkontakt, motion, hälsa och samhällsintegrering. I praktiken kan det innebära till exempel läxhjälp, stöd vid matinköp, fysisk aktivitet, städcheck, jobbsökning eller samtal kring olika situationer som kan ha uppstått sedan föregående träff.

Som ett resultat av många års arbete med ungdomar i behov av stöd och ibland behandling för att klara av ett eget boende, har vi i Humanas region Uppland utvecklat ett arbetssätt upplagt i definierade utvecklingssteg. Där kan den unge till exempel gå från att handla tillsammans med sin coach till att disponera en egen matpeng per månad. Förstärkningssystem förekommer och bygger på ökat inflytande över den egna ekonomin i takt med ungdomens utveckling. Med tydliga delmål utifrån genomförandeplanen, pedagogisk stegring av träningen, stor individuell anpassning och löpande utvärdering av utvecklingen har vi sett att vårt program bland annat minskar andelen fall av återplacering på HVB.

Vi erbjuder också möjlighet att koppla på öppenvårdsinsatser som återfallsprevention, kriminalitetsprogram, individualterapi och familjearbete.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Vi ser ungdomens familj och nätverk som en viktig resurs i arbetet. Målet är att vi ska ha ett fungerande samarbete med vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet, förutsatt att det är önskvärt och godkänt av ungdom, föräldrar och socialtjänst och inte uppenbart olämpligt ur skyddsaspekter. Olika former av familjearbete i öppenvårdsform kan erbjudas.

Möjlighet att stegvis starta umgänge med vårdnadshavare samt övrigt nätverk erbjuds genom två större umgängeslägenheter i Märsta. Därifrån kan umgänget successivt utökas till hemmiljön.

Slutmålet är trygga, självständiga och välfungerade unga vuxna med egen bostad och utan behov av stödinsatser.

Redan vid inskrivning av ungdomen på HVB planeras ett stödboende in som nästa steg i vårdkedjan. Coachen ser vidare över möjligheter till eget lägenhetskontrakt och tar olika kontakter för att underlätta övergången. I sällsynta fall av bakslag eller ökat vårdbehov kan vi erbjuda HVB och familjehem inom Humana.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare.

Vi har ett nära samarbete med flera kommunala skolor och friskolor i närområdet. Skolgången stöttas genom till exempel läxhjälp, uppföljning av närvaro, medverkan vid utvecklingssamtal samt kontakt med lärare, studiehandledare och rektor. Vi säkerställer att alla ungdomar får sommarjobb.

Sysselsättning stöttas genom till exempel sökning av praktikplats/arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt kontakt med praktikhandledare och yrkeshandledare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan samt sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid.

Varje ungdom får ett individuellt veckoschema baserat på socialtjänstens uppdrag. Framför allt på helgerna planerar ungdomen tillsammans med sin coach olika aktiviteter utifrån behov och intresse. Även regelbunden fysisk aktivitet uppmuntras och träningskort erbjuds vid intresse.

Personal

Personalen på Märsta Stödboende utgår ifrån ett personalkontor i samma fastighet som lägenheterna, med bemanning dygnet runt och sovande jour nattetid. Regelbunden kontakt med vårt engagerade coachteam planeras alla dagar kl. 8–23, med lite mindre omfattning på helger. Övrig tid finns personal att tillgå på telefon dygnet runt. 

Personalen består av utbildade behandlingspedagoger och i personalgruppen finns vidare kompetens inom KBT, MI, DBT, suicidprevention, lågaffektivt bemötande och självskadebeteende. Humana region Uppland har specialistkompetens i form av fem heltidsanställda leg. psykologer, en leg. psykoterapeut och en alkohol- och drogterapeut att tillgå vid behov. 

Verksamheten är HBTQI-certifierad. 

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd. 

Adress

Uppland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Märsta
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Tiangruppen AB, 556378-5145

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Therese Holtz

Föreståndare

Farshad Farsiani

Verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator