Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Frågor och svar som rör IVO ärendet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren kring IVO-ärendet. Navigera med hjälp av sidinnehållet. Är du kund eller assistent, vänligen besök vår sida med information riktad just till dig.

Vad grundar sig förvaltningsrättens dom på?

Förvaltningsrätten skriver att ”de har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Det är sammantaget inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet.” Domen i sin helhet finns på Humanas hemsida: Förvaltningsrättens dom

Vad grundar sig det indragna tillståndet på?

IVO:s beslut baseras på tre delar:

Återkravsärenden

Det handlar om 27 återkravsärenden under de senaste 15 åren, 22 av dem har Försäkringskassan riktat mot Humana Assistans och fem mot kund eller god man. Vad är då ett återkrav – är det fusk? Nej det handlar om kunder vars beslut om assistans ifrågasätts, i vissa fall mer än 15 år gamla beslut. Det är Försäkringskassan som utreder behovet och fattar beslut. Försäkringskassan har alltid tillgång till läkarintyg och annan medicinsk dokumentation innan de fattar beslut. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma hur stort behov personen har utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, vilket vi påtalade på DN Debatt i höstas. Viktigt att ha i åtanke är att 27 återkrav, varav enbart två har vunnit laga kraft efter att domstol har fattat beslut, ska ställas emot en verksamhet som utför assistans åt 15 % av Sveriges assistansanvändare. Det är några enstaka promille av vår verksamhet. Vi är de första att anse att regler och lagar skall följas, men i en så pass stor verksamhet som vår kommer fel att begås. Det hela blir än mer märkligt utifrån att majoriteten av ärendena fortfarande är pågående och vi har vunnit flera av dem i en första instans. Vi har goda förhoppningar om att vi ska få bifall i de flesta av målen.

Ansvar gällande utländsk arbetskraft
De senaste tre åren har det hänt vid tre tillfällen att någon av våra 11 000 anställda saknat korrekt arbetstillstånd. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Så fort vi fått kunskap om att dessa personer saknat korrekt arbetstillstånd så har vi agerat och tagit vårt ansvar, i ett av fallen hann personen inte ens bli anställd. IVO skriver själva i sitt beslut att det inte handlar om arbetsexploatering eller några oegentligheter.

Upplevelsen av tidigare icke verkställda IVO-beslut
Sedan 2018 har IVO initierat fyra ärenden där IVO har utrett brister i vår verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.

Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt. Det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Det är också det som Humana Assistans har gjort. Efter att IVO avslutat ärendena har Humana Assistans fortsatt att vidta ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. För oss är det en självklar del av vårt kvalitetsarbete. IVO har nu utan förvarning öppnat upp de tidigare stängda ärendena och påstår att de åtgärder som ansågs tillräckliga inte är det eftersom det inträffat andra saker i verksamheten. Här syftar IVO på de återkrav vi har fått från Försäkringskassan. IVO:s agerande antyder att det över huvud taget inte får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans.

Överallt där människor arbetar med andra människor kommer det att ske misstag. Det är Humana Assistans övertygelse att det viktigaste är att verksamheten strävar efter att minimera risken för allvarliga avvikelser och att ett systematiskt kvalitetsarbete kännetecknas av att verksamheten tar lärdom av misstag och använder dessa i det kontinuerliga arbetet med ständiga förbättringar.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet

 

Vad innebär det att bli granskad av IVO?

IVO är en statlig myndighet, som äger tillsyn och kontroll över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. De är en viktig funktion i vårt samhälle och bidrar till en bättre vård och omsorg. Alla verksamheter inom vård och omsorg blir granskade av IVO.

För oss är det inte ovanligt att vi har en löpande dialog med IVO om saker som händer i vår verksamhet, det hör till vardagen. Vi välkomnar granskning och tycker att det är något viktigt.

Granskas även kommunen av IVO?

Ja, kommunerna granskas av IVO.

Kommunerna behöver dock inget tillstånd för att bedriva personlig assistans och därmed kan IVO inte stoppa verksamheten trots att även kommuner får både klagomål och beslut om återkrav från Försäkringskassan.

Har fler assistansbolag hamnat i den här situationen?

Försäkringskassan har anmält flertalet assistansbolag till IVO, detta har ökat under de senaste två åren. IVO har i vissa fall dragit in bolagets tillstånd och i andra fall har det inte skett.

Har Humana fuskat? Varför skulle Försäkringskassan annars återkräva pengar och IVO vilja dra in tillståndet?

Humana har inte fuskat med assistansersättning. Det som har inträffat är sammanfattningsvis följande:
Försäkringskassan har beslutat om återbetalning i 27 fall. 5 av dessa fall riktar sig inte mot Humana utan mot Humanas kunder. Besluten om återbetalning grundar sig i huvudsak på något av följande:

  • Försäkringskassan anser att kunden har överdrivit sina hjälpbehov eller att det har inträffat något som gör att behoven minskat. I flera av fallen delar vi inte Försäkringskassans uppfattning och anser att det istället handlar om att Försäkringskassan i efterhand har ändrat sitt beslut och lägger ansvaret för detta på kunden och på Humana.
  • I några fall har det varit fel assistent som attesterat tidrapporten. Antingen för att assistenterna bytt arbetspass med varandra utan att ändra i schemat eller för att assistenten inte har varit på jobbet.
  • I ytterligare ett par fall har kunden blivit beviljad annan insats, alternativt att kunden fått ersättning från både Försäkringskassan och kommunen för samma tid. När vi har fått dubbel ersättning har vi förstås känt till det och haft dialog med Försäkringskassan om att vi ska betala tillbaka.

IVO anser att trots att det inte är Humana Assistans som har agerat felaktigt, och trots att det i de flesta fallen inte ens är säkert att Försäkringskassans beslut är korrekta, så räcker det med blotta misstanken att något varit fel för att Humana Assistans inte längre ska få bedriva personlig assistans.

Vi tycker att det är orimligt och har överklagat IVO:s beslut.

Försäkringskassan vill att Humana återbetalar många miljoner kronor. Är inte det att ses som väldigt mycket pengar som fuskats från skattebetalarna?

De flesta beslut om återkrav från Försäkringskassan som Humana fått handlar inte om att det är någon som har fuskat. Det är Försäkringskassan som i efterhand har skärpt sin syn på vad som ska ge rätt till personlig assistans. Det handlar om kunder som har haft personlig assistans i jättemånga år. Ofta 15–20 år och där Försäkringskassan omprövat och beviljat fortsatt assistans vid flera tillfällen. Nu har myndigheten ändrat sig och tycker att de tidigare besluten var fel.

Vi anser att både vi och våra kunder ska kunna förlita sig på att det beslut som Försäkringskassan fattat om rätt till assistans inte kan ändras i efterhand. 

Vi har nolltolerans mot fusk och det är tack och lov ovanligt hos oss även om vi vet att det inträffat vid några få tillfällen. När det har skett har vi hjälpt Försäkringskassan i deras utredning. Vi anser att det är viktigt att det är den som har gjort fel som tar konsekvenserna av sitt agerande. Om en person har fuskat med assistansen är det den personen och inte Humana som ska betala tillbaka.

Försäkringskassan vill emellertid att det är Humana som ska betala och inte den som har fuskat. Det tycker vi är fel. Vi har överklagat till domstol och i så gott som alla fall tycker domstolen som vi.

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning