Hem

Kontaktuppgifter

Vy över ett rött hus på Alma Gård

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 12-20 år
 2. Kommun:
  Nyköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+4+1
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Övergreppsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • ERASOR
 • Neuropsykologisk utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Mindfulness
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Alma Gård HVB

Vi erbjuder övergreppsspecifik riskbedömning/behandling med hög personaltäthet för barn och unga med sexuella beteendeproblem. Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk grundsyn med bland annat BUSA-metoden, och fäster stor vikt vid ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 12-20 år
 2. Kommun:
  Nyköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+4+1
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Övergreppsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • ERASOR
 • Neuropsykologisk utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Mindfulness
 • Psykologutredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • Vy över ett rött hus på Alma Gård
 • Vit gäststuga på Alma Gård.
 • Ett lantligt kök i Alma Gård
 • Vardagsrum i Alma Gård
 • En mysig soffhörna i Alma Gård
 • Konferensrum i Alma Gård
 • Ett sovrum i Alma Gård
 • Vy över Alma Gård
 • Vy över ett rött hus på Alma Gård
 • Vit gäststuga på Alma Gård.
 • Ett lantligt kök i Alma Gård
 • Vardagsrum i Alma Gård
 • En mysig soffhörna i Alma Gård
 • Konferensrum i Alma Gård
 • Ett sovrum i Alma Gård
 • Vy över Alma Gård

Lokaler

Alma Gård är avskilt beläget i en lantlig miljö mellan Nyköping och Södertälje, med nära till skog och sjö för rekreation och fritidsaktiviteter. Vi har elva platser fördelat på tre tvåvåningshus för olika åldersgrupper (se Målgrupp). I trädgården finns en gräsmatta med möjlighet till fotboll, volleyboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Målgrupp

Alma Gård erbjuder övergreppsspecifik riskbedömning/behandling med mycket hög personaltäthet för barn och unga med sexuella beteendeproblem.

Vi tar emot ungdomar med sexuellt utagerande beteende, kombinerat med anknytningsproblematik och/eller traumaerfarenheter. Vi har även god kompetens kring ungdomar med AST- eller IF-diagnoser.

Behandlingshemmet ligger lantligt och utgörs av tre hus med olika målgrupper:

 • Alma gård (6 platser) för ungdomar 12–18 år (inte fyllda 17 vid inskrivning).
 • Björkbacka (4 platser) för ungdomar 15–20 år.
 • Torpet (1 plats) för ungdomar 18–20 år. Här ska den unge kunna bo själv med mindre stöd om denne kommit långt i sin behandling och utveckling.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU och kan även erbjuda insatser via öppenvårdsbeslut. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar för utredningsuppdrag/riskbedömning. Vi utgår alltid från riskbedömning med hjälp av ERASOR, och om den inte redan är genomförd erbjuds den i samband med placering.

Behandling

På Alma Gård jobbar vi med övergreppsspecifik behandling. Vi använder oss också av manualbaserade samtal enligt MI, både i grupp och individuellt beroende på ungdomens sociala mognadsnivå. Dessutom använder vi Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och barn.

Vi arbetar aktivt med att integrera ungdomen i samhället genom social färdighetsträning. Där övar ungdomarna på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar, under kontroll och med uppföljning av deras upplevelser. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Ungdomens familj är ofta en del av problematiken och det är då nödvändigt att involvera dem och eventuellt andra delar av nätverket i behandlingen. En del kan vara familjearbete där ungdomen möter offer och föräldrar under ledning av psykolog.

Övergripande mål med placeringen är att varje placerad ungdom ska nå:

 • Märkbar minskning av sexuellt utagerande beteende genom eget ansvarstagande.
 • Ökad förståelse för varför och hur beteendet har uppstått.
 • Medvetenhet om kognitiva förvrängningar kring sex och relationer och hur dessa påverkar beteendet.
 • Minskad risk för framtida sexuella övergrepp enligt vetenskapliga riskinstrument.
 • Kunskap kring olika strategier för att hantera sina känslor och de mekanismer som styr dem.
 • Fler sociala färdigheter i syfte att få ett stabilare känslo-/relationsliv.
 • Ett för ungdomen gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra.
 • En stabil grund att stå på och en planering inför framtiden.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat öppenvård, familjehem, LSS-boende och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter. Vi kan också utnyttja våra tre separata boenden på området för en intern utslussning, där det finns möjlighet att prova på ett gradvis mer självständigt boende.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Alma Gård har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

De flesta av Alma Gårds ungdomar går på Humanas egen resursskola för årskurs 6–9, Studiero, med kompetens och specialpedagogiska resurser för att möta varje elev utifrån dennes unika behov. De som redan har en fungerande skolgång och inte är i behov av förstärkt skolgång går i en kommunal skola i närområdet. För ungdomar som lämnat grundskolan samarbetar vi bland andra med Nyköpings gymnasium, som har lång erfarenhet av att möta och undervisa våra elever.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Alma Gård. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen, utifrån en bedömning av eventuell risk.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendena är bemannade dygnet runt, med hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar och uppkomna situationer.

 • På Alma gård finns under aktiv tid på dygnet mellan tre och sex behandlingspedagoger på sex ungdomar, vilket bland annat ger resurser att följa med när våra ungdomar behöver åka någonstans. Nattetid finns två sovande jour.
 • På Björkbacka finns under aktiv tid på dygnet två behandlingspedagoger på fyra ungdomar. Nattetid finns en sovande jour.
 • På Torpet anpassas bemanningen efter den unges behov.

De som arbetar på Alma Gård har en gedigen erfarenhet av övergreppsspecifik behandling, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. För övergreppsspecifik behandling samt terapeutiska samtal finns leg. psykolog inom verksamheten.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Sverige

Fredrik Adolfsson

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 12-20 år
 2. Kommun:
  Nyköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6+4+1
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Fredrik Adolfsson

Föreståndare & verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator