Hem

Kontaktuppgifter

A house with trees in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Älvkarleby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Älvkarleby, Uppsala

Alvina HVB

Alvina är inriktat på missbruk i kombination med psykisk ohälsa. I bakgrunden kan finnas destruktiva relationer, kriminalitet och trauma. Med en grund i KBT identifierar vi styrkor att bygga vidare på och lägger stor vikt vid klientens känsla av trygghet och omsorg.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Älvkarleby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A large room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A large room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Alvina är ett litet, kvalificerat behandlingshem i Älvkarleby, en dryg timme med tåg eller bil från Arlanda. Här bor man i egna rum i en envåningsbyggnad som ligger lugnt och naturskönt direkt vid Dalälvens strand. Vi har ett eget aktivitetscenter i en separat byggnad, med fullutrustat gym, ateljé och yogalokal.

Till huset hör en altan och en gräsmatta som ger möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter. I trädgården kan den som vill sköta blommor och odla enkla grödor som tomater och potatis.

Det finns goda möjligheter att promenera och vandra i det vackra älvlandskapet, med ett elljusspår som stryker förbi tomten och Upplandsleden alldeles intill. Det är också nära till Rullsands havsbad, där vi är mycket sommartid. Älven bjuder på laxfiske.

Här finns möjlighet att efter bedömning ta med husdjur.

Vi ser gärna studiebesök innan placering.

Målgrupp

Alvina tar emot vuxna kvinnor med missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa. Många som kommer till oss har svårt med relationer och det är inte ovanligt att man har levt i en destruktiv relation. Annan problematik som förekommer är kriminalitet och trauma.

Vi tar placeringar enligt SOL, LVU, LVM, ÖPT, ÖRV och LRV. Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning. Genom samarbete med Humanas HSL-verksamhet Cureum kan vi erbjuda fullskaliga psykiatriska utredningar.

Behandling

På Alvina HVB är vi nyfikna på vad som ligger bakom klientens beteenden och livsval, och vill identifiera styrkor och resurser att bygga vidare på. Vi har en grund i KBT och jobbar både i grupp och individuellt utifrån klientens individuella förutsättningar. Vi betraktar varje interaktion under dygnets alla timmar som en del av behandlingen, inte bara de dedikerade behandlingssamtalen. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet och vi lägger stor vikt vid klientens känsla av trygghet och omsorg.

Många kvinnor som kommer till oss har upplevt destruktiva relationer under en kortare eller längre tid. På Alvina jobbar vi med att hitta sin egen identitet som kvinna och att bearbeta trauman.

Centrala delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, MI , CRA, Connect och ÅP. Vi kan även erbjuda riskbedömning, mindfulness och yoga, kriminalitetsprogram och kurs i ångesthantering.

Social färdighetsträning är en naturlig del av vistelsen på Alvina, där sociala och praktiska färdigheter tränas i de dagliga aktiviteterna tillsammans med personalen och övriga boende.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på klientens behov, förutsättningar och styrkor. Att arbeta med motivation och delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från klientens behov och resurser.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet är att klienten ska ha en stabil grund att utgå från efter avslutad behandling. Hen ska ha hittat en vilja och fått verktyg för att leva drogfritt och ha tillräckliga kunskaper om sig själv och sin problematik för att kunna fortsätta bearbeta den på hemmaplan.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid rekommendationer utifrån våra observationer och kan erbjuda bland annat boende i våra stödlägenheter i Sandviken och Älvkarleby, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Vi erbjuder även webbaserade stödsamtal efter utskrivnig.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Alvina.

På vardagarna är det främst fysisk aktivitet i olika former, allt från träning i vårt gym till promenader och bad. I ateljén finns möjlighet till kreativ återhämtning i form av målning. På helgerna bestämmer vi aktiviteter tillsammans i gruppen, till exempel badhusbesök, bowling, bio, kulturevenemang eller fiske.

Ett mål är att hjälpa klienten att hitta ett intresse hen har ekonomiska och praktiska möjligheter att behålla även efter behandlingen.

Den som önskar har möjlighet att någon gång i veckan besöka AA/NA-möten.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid och möjlighet till vaken natt. 

De som arbetar på Alvina HVB har en gedigen erfarenhet av vård av människor med missbruk och psykisk ohälsa. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. 

I personalgruppen finns även en bildterapeut steg 1 och en dipl. sorgterapeut. Vi har tillgång till psykiatriker vid behov. Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor. 

Adress

Älvkarleby, Uppsala

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Älvkarleby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  14
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Annica Björkman

Verksamhetschef