Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Anneborg

På Anneborg välkomnar vi pojkar i åldrarna 14-18 år, enligt både SoL och LVU. Vi är specialiserade på att ta emot ungdomar med psykosocial-, psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna som kommer till Anneborg kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss den första.

 1. Bolag
  Lunna Gård
 2. Kommun
  Götene
 3. Ålder
  14-18
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Dubbeldiagnos
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Lunna Gård

Om oss

De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar. Pojkarna är ofta i sin början av en antisocial eller har en etablerad antisocial utveckling innefattande kriminalitet och droger.

På Anneborg arbetar vi främst utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt men också motivationsstödjande. Vi arbetar med en tydlig daglig struktur, vardagsrutiner, skolgång och anpassade interventioner för ungdomarna. Vi lägger stor vikt vid ungdomarnas delaktighet i sin egen behandling bland annat genom stöd och vägledning att hitta och utveckla sina egna resurser/verktyg att använda i vardagen. Möjlighet att bland annat erbjuda behandlingsmetoderna A-CRA och Ett Nytt Vägval finns.

Boendet är nyrenoverat med stora utrymmen samt präglas av en familjär och trevlig hemmakänsla. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning, utomhusaktiviteter mm.

Anneborg ligger i den lilla och natursköna orten Lundsbrunn, i Götene kommun. Vi ligger cirka två mil från Skara och Lidköping samt cirka fem mil från Skövde. Lundsbrunn ligger inte långt från Kinnekulle med sin underbara natur och många vandringsleder. I Lundsbrunn finns bland annat en idrottsförening, golfklubb, ungdomsgård, pizzeria och en mindre närbutik. Närheten till större tätorter ökar möjligheterna till aktiviteter för ungdomarna, så som besök på gym, badhus, skatepark, ridhus, ishall med mer.

Lidköping, Skara och Skövde erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss.

Behandling

På Anneborg arbetar vi i olika steg där vi gärna ser att ett parallellt arbete sker ungdomarnas anhöriga och andra positiva nätverk.
En placering på Anneborg sker normalt i följande steg.

Steg 1
Om möjligt sker en inledande bedömning av den unges motivationsnivå i samverkan med socialtjänsten och personal från Anneborg, innan den placeringen sker på HVB Anneborg.

Placering på Anneborg inleds med en lära känna-period på ca en månad, där vi tillsammans med ungdomen screenar/kartläggning bland annat antisociala mönster, risk/skyddsfaktorer. Syftet är att hjälpa ungdomen att få en förståelse om sin egen situation och skapa motivation till den kommande behandlingen. Vi är övertygade om ungdomen får vara med i denna process tidigt, så skapas gynnsamt klimat för förändring och tiden på Anneborg inte blir längre än nödvändigt. 

Vi påbörjar relativt omgående program inriktat mot bland annat kriminella tankemönster och återfallsprevention. Vi vet av erfarenhet att det är meningsskapande att snabbt komma in ett förändringsarbete. Självfallet påbörjas även skolgång så snart det är möjligt genomförbart.

Steg 2
Efter en månad sker en större utvärdering tillsammans med socialtjänst och anhöriga av resultat av screening/kartläggningen och påbörjade program. En långsiktig genomförandeplan tas fram tillsammans med den unge, dess föräldrar och socialtjänst samt lämpliga externa stödresurser.
Genomförandeplanen ska innehålla beräknad tidsåtgång för hela interventionen det vill säga programverksamhet och behandlingsintensitet, utslussning och eftervård. Fokus i genomförandeplanen är att maximera aktiviteter som stärker och utvecklar ungdomens prosociala skyddsfaktorer. Vi ser gärna att vi tillsammans med uppdragsgivaren att vi tidigt i behandlingsplaneringen gör klart vad ungdomen ska uppnå och hur tiden efter Anneborg ska gestalta sig.

Steg 3
Aktiviteterna i genomförandeplanen påbörjas och följs normalt upp veckovis av personal tillsammans med ungdomen. Månadsvis sker en större revidering av genomförandeplanen. Programverksamhet, skolgång alt praktik/arbete sker parallellt under hela interventionstiden, men med olika fokus och intensitet. I de fall familj och anhöriga ska vara en del i interventionen, behöver de få adekvata insatser som stödjer det arbete som sker med den unge under hela interventionstiden.
Anneborg har samarbete med Götene kommun som bedriver en undervisningsgrupp avsedd endast för de ungdomar som är placerade hos oss för att de skall ha tillgång till skola och skolarbete under den tid de är under utredning eller behandling. Skolan ligger belägen på gångavstånd, cirka 500 meter, från boendet. I skolan arbetar två pedagoger, en specialpedagog och en socionom. Undervisningen och skoltiden är individanpassad och erbjuder både grundskola och IM på gymnasienivå. Därtill finns möjlighet till skolgång i någon av de närliggande kommunernas skolor.

Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet. Erfarenhet av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser finns. Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, persiska, bosniska, dari, pashto, urdu, tyska, franska, kurdiska, ryska, ukrainska med flera.

Placeringsförfrågan