Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Borlänge, Dalarna

Frostbrunnsgården HVB

Vi erbjuder en trygg miljö med hög personaltäthet för ungdomar med olika former av psykosocial problematik, och är vana att hantera utmanande placeringar. Här jobbar vi med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet för att skapa beteendeförändring.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • ÅP - Återfallsprevention
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the background
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A dining room table
 • A kitchen with a wooden floor
 • A kitchen with a tile floor
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A car parked in front of a house
 • A house that is parked on the side of a road
 • A house with a grass field
 • A small house in the background
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A dining room table
 • A kitchen with a wooden floor
 • A kitchen with a tile floor
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A car parked in front of a house
 • A house that is parked on the side of a road
 • A house with a grass field

Lokaler

Frostbrunnsgården är lugnt beläget i ett fint gammalt tvåvåningshus i utkanten av Borlänge, strax intill Stora Tuna kyrka och Frostbrunnsdalens naturreservat. Omgivningarna är natursköna med nära till skog och Dalälven.

I huset finns åtta ungdomsrum fördelade på de båda planen. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, fotboll, basket, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Vi har även tillgång till en lägenhet ett par kilometer från boendet med övernattningsmöjligheter för anhöriga. Vi välkomnar studiebesök.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med olika former av psykosocial problematik, såsom begynnande kriminalitet, utagerande beteende med förekomster av hot och våld, vistelse i olämpliga miljöer med kriminalitet eller droger, bruten skolgång och icke-fungerande familjeförhållanden. Problemen har ofta ett samband med psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser, till exempel ADHD.

Vi erbjuder en trygg miljö med hög personaltäthet och är vana att hantera utmanande placeringar.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. Genom samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandling

På Humanas HVB arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är framför allt rePULSE och Kriminalitet som livsstil. Alla placerade ungdomar erbjuds kartläggande samtal med legitimerad psykolog i samband med placering. Därefter finns möjlighet till fortsättning i enskild terapi.

Vi arbetar även med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Ungdomens nätverk är en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Humanas HVB är att ungdomarna ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Utflytten kan förberedas genom tätare hemresor mot slutet av placeringen. Om det inte är aktuellt att flytta tillbaka till den ursprungliga familjen kan vi erbjuda bland annat familjehem och stödboenden inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter. Frostbrunnsvägen har bland annat ett nära samarbete med Studievägen stödboende i Borlänge.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

Frostbrunnsgården har bra samarbeten med grund- och gymnasieskolor i Borlänge kommun. Vi kan även erbjuda vår egen grundskola i Borlänge, Lanternan, med kompetens och specialpedagogiska resurser för att möta varje elev utifrån dennes unika behov.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. En majoritet är utbildade behandlingspedagoger, specialiserade på att arbeta specifikt med vår målgrupp. I personalgruppen finns en behandlingsansvarig med utbildning för KBT steg 1.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Borlänge, Dalarna

Sarah Lindgren

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 13-17 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sarah Lindgren

Föreståndare & verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator