Hem

Kontaktuppgifter

Vitt hus på en gård.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Halmstad
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Vidablick AB, 556679-3179
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Halmstad

Solrosbacken Akut HVB

Solrosbacken är specialiserat på att med kort varsel ta emot flickor i åldrarna 13-17 år som befinner sig i ett utsatt läge. Vi erbjuder behandling i ett akut skede, vi genomför kartläggning för att kunna rekommendera lämpliga insatser efter placering hos oss.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Halmstad
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Vidablick AB, 556679-3179
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • Vitt hus på en gård.
 • Väg genom en mur.
 • Vitt hus på en gård.
 • Vitt hus på en gård.
 • Vitt hus på en gård.
 • Vitt hus på en gård.
 • Kök med matbord och stolar.
 • Kök med matbord och stolar.
 • Kök med bänkskiva i trä.
 • Rum med stora fönster och yogamattor.
 • Vy in i kök med tegelvägg.
 • Vy in i kök med svarta skåpsluckor.
 • Bild på fruktskål mot mosaikvägg.
 • Vy mot kök.
 • Vy mot vardagsrum.
 • Vardagsrum med soffa och stol.
 • Sovrum med mörkgrå säng.
 • Sovrum med mörkgrå säng och vit byrå.
 • Sovrum med mörkgrå säng och vit byrå.
 • Vy mot matrum och trappa i trä och metall.
 • Matsal med bort och stolar.
 • Vy ut genom fönster.
 • Samtalsrum med bord och stolar. Röd matta.
 • Vy av gård och grön äng.
 • Vitt hus på en gård.
 • Väg genom en mur.
 • Vitt hus på en gård.
 • Vitt hus på en gård.
 • Vitt hus på en gård.
 • Vitt hus på en gård.
 • Kök med matbord och stolar.
 • Kök med matbord och stolar.
 • Kök med bänkskiva i trä.
 • Rum med stora fönster och yogamattor.
 • Vy in i kök med tegelvägg.
 • Vy in i kök med svarta skåpsluckor.
 • Bild på fruktskål mot mosaikvägg.
 • Vy mot kök.
 • Vy mot vardagsrum.
 • Vardagsrum med soffa och stol.
 • Sovrum med mörkgrå säng.
 • Sovrum med mörkgrå säng och vit byrå.
 • Sovrum med mörkgrå säng och vit byrå.
 • Vy mot matrum och trappa i trä och metall.
 • Matsal med bort och stolar.
 • Vy ut genom fönster.
 • Samtalsrum med bord och stolar. Röd matta.
 • Vy av gård och grön äng.

Lokaler

Solrosbacken är en liten familjär behandlingsverksamhet i Åled, utanför Halmstad. Vi ligger avskilt och ostört med skog och natur som närmsta granne. Hos oss är miljön avstressande, lugn och hemtrevlig. Inom bekvämt avstånd finns service och aktiviteter, vi har även fina stränder och sjöar på behagligt avstånd.

Vi erbjuder sex behandlingsplatser i vår huvudbyggnad där ungdomen har eget rum, här finns också gemensamma utrymmen som vardagsrum, aktivitetsrum och kök. På tomten har vi ytterligare ett hus där vi har mötesrum och personalutrymmen, här välkomnar vi också eventuella besök. Vi har en stor trädgård med fruktträd där det finns fina möjligheter till grillning och andra utomhusaktiviteter.

Målgrupp

Solrosbacken är specialiserat på att med kort varsel, dygnet runt, ta emot flickor som vistats i olämpliga miljöer som t.ex. har begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. Vi finns för att hjälpa till då ungdomen behöver lyftas bort från det sammanhang hon befinner sig i. Det kan vara situationer där ungdomens utveckling och hälsa utsätts för fara eller där socialtjänsten vill placera ungdomen direkt för att på så sätt få tid att själva utreda eventuella insatser. Ungdomarna kan ibland komma från en annan placering som inte fungerat.

Placeringar kan ske dygnet runt både enligt SoL och LVU. Vi kan ofta vara behjälpliga med att hämta ungdomarna där de befinner sig.

I samarbete med interna och externa partners kan vi även erbjuda utredningar via legitimerad psykolog.

Behandling

På Solrosbacken är vårt främsta fokus att ungdomarna ska känna trygghet och få en väl fungerande och meningsfull vardag. Vi arbetar framför allt med fokus på TMO. Genom att förstå och möta ungdomarna utifrån deras individuella behov, vill vi skapa och upprätthålla en läkande miljö. Vi vill bidra till att bryta ett begynnande riskbeteende och snabbt få hamna i en ny kontext i en trygg, hemtrevlig miljö med tillgång till vuxna dygnet runt.

Syftet med vistelsen på Solrosbacken är att ge den unge stöd i att skapa goda relationer till sin omgivning och få stöd i samtliga förändringsprocesser kopplat till sin behandling. Detta innebär även att skapa förutsättningar för fortsatt skolgång, stärka barnets färdigheter samt skapa ett fungerande vardagsliv. Verksamhetens struktur ska främja en normaliserad dygnsrytm, goda matvanor och sociala funktioner.

Den unge ska kunna känna sig trygg och delaktig i sin behandling genom att vara aktiv i sin planering. Verksamheten kommer ha delaktighetsforum med barnen i grupp (om möjligt) eller individuellt där deras önskemål och intressen ska tillgodoses utifrån bästa möjliga förmåga. Barnen kommer regelbundet fylla i en barn/ ungdomsenkät där verksamheten efterfrågar deras upplevelse av trygghet, självbestämmande och integritet och som följs upp vid uppföljningar av genomförandeplaner. Alla insatser utgår från målen i genomförandeplanen utifrån barnets utvecklingsnivå, risk och skyddsfaktorer, behov och önskemål.

Insatserna består av stöd i vardagen och social färdighetsträning som sker genom olika aktiviteter, samtal och övningar. Verksamheten kommer även erbjuda stöd i relationer till familj/ nätverk. Genomförandeplanen är ett aktivt redskap i barnets samtal med sin kontaktperson med syfte att stärka dennes delaktighet och engagemang i sin egen utveckling. Varje barn tilldelas en till två kontaktpersoner som arbetar nära och tillsammans med barnet under placeringstiden.

En viktig del av Solrosbackens uppdrag handlar om att observera och kartlägga ungdomen för att ge en rekommendation för lämpliga insatser efter placeringen hos oss. Med ett lågaffektivt förhållningssätt och med värdeskapande i fokus arbetar vi för att skapa ett gott samtalsklimat där ungdomarna känner sig lyssnade på

På Humanas HVB arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Grunden är ett salutogent synsätt där vi fokuserar på det som orsakar och vidmakthåller hälsa. Vi arbetar motivationsstödjande utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och tillämpar ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild både som en individ och som en del av sitt sammanhang och ursprung. Vår personal vill ge ett respektfullt bemötande med en nyfikenhet på var och ens styrkor och utmaningar och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en.

Under placeringen arbetar vi med ADL och social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi använder oss av tydliggörande pedagogik för att göra vistelsen begriplig, hanterbar och meningsfull för våra ungdomar. Andra delar av vårt behandlingsinnehåll är LAB, MI, och TMO

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Vi ser ungdomens familj och eventuellt övriga nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera familj/vårdnadshavare i förändringsarbetet, ofta med veckovisa samtal. Målet är att de ska få stöd och förståelse för att kunna bemöta, hantera och stötta ungdomens utveckling.

Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda till exempel familjehem och andra HVB inom Humana som möjliggör en kontinuitet för ungdomen.

Skola och aktiviteter

En kontinuitet i skolgången är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas situation. Såvida inte ungdomen tydligt behöver en paus arbetar vi för att bibehålla eller återfå en fungerande skolgång. För att inte öka ungdomens stress genom ett skolbyte så löser vi det oftast digitalt med den ursprungliga skolan.

En aktiv fritid stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Humanas HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen, med fasta inslag av kulturell verksamhet.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även olika forum för värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt och anpassas utifrån ungdomarnas behov, vi har minst en sovande jour och en vaken natt.

De som arbetar på Solrosbacken har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Personalen har relevant utbildning för målgruppen.

Adress

Halmstad

Anette Stare

Anette Stare

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-17 år
 2. Kommun:
  Halmstad
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Vidablick AB, 556679-3179

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Anette Stare

Anette Stare

Föreståndare & verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator