Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A large green field in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 8-11 år
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Boendeform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Lunna Gård
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn och unga 8-11 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Bristande impulskontroll
 • Beteendeproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Utagerande beteende
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • behandlingsplacering
Region
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • Connect
 • Studio III
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • rePULSE
 • CPS
 • Lågaffektivt bemötande
 • KASAM
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Lunna Gård

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Blidsberg

Bergtallen HVB

Bergtallen HVB är ett mindre HVB beläget några mil norr om Ulricehamn. Vi har fem platser för barn i åldrarna 8 – 11 år. Barnen har ofta en svår och komplex psykosocial och emotionell problematik som kan ta sig uttryck i utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering, brister i sociala färdigheter och problematisk skolfrånvaro. Det är även vanligt att våra barn upplevt trauman och tidig omsorgssvikt.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 8-11 år
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Boendeform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Lunna Gård

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn och unga 8-11 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Bristande impulskontroll
 • Beteendeproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Utagerande beteende
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • behandlingsplacering
Region
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • Connect
 • Studio III
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • rePULSE
 • CPS
 • Lågaffektivt bemötande
 • KASAM
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Lunna Gård
 • A large green field in front of a house
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A view of a kitchen
 • A house on top of a lush green field
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A small house in a grassy field
 • A close up of a lush green field
 • A large lawn in front of a house
 • A large green field in front of a house
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A view of a kitchen
 • A house on top of a lush green field
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A small house in a grassy field
 • A close up of a lush green field
 • A large lawn in front of a house

Personal

Personalen på Bergtallen HVB är behandlingspedagoger med hög kompetens samt lång erfarenhet av att arbeta med unga.  De har alla ett stort hjärta och ser möjligheterna med att hjälpa dessa barn. Vi har även tillgång till psykologer, psykoterapeuter och handledare som möjliggör högkvalitativ vård och behandling, i huvudsak utifrån inlärningspsykologiska principer och kognitiva beteendeterapeutiska metoder samt även utifrån ett psykodynamiskt perspektiv och anknytningsproblematik.

Arbetssätt

Vi strävar efter att ge barnen struktur, trygghet, skydd och glädje under sin vistelse hos oss. Vårt bemötande vilar på engagemang, respekt och en tilltro till barnens egna förmågor samt en vilja att förmedla hopp om framtiden. Vårt arbete utgår ifrån en evidensbaserad praktik (EBP). Vi strävar efter att i möjligaste mån göra barnen delaktiga i sin behandling genom att varje vecka skriva i en loggbok som utgår från genomförandeplanen. Detta gör barnen tillsammans med behandlingspersonal och loggboken utvärderas varje vecka. Här får ungdomen en bra möjlighet att påverka sin vecka vad gäller till exempel skola, fritidsaktiviteter, helgaktiviteter, möten och umgänge med nätverk. Vi erbjuder även individuella aktiviteter utifrån barnets egna intressen. 

Bergtallen HVB har en välstrukturerad planering för varje enskilt barn med fasta rutiner och inplanerade aktiviteter både enskilt och i grupp. Självklart finns det även ett stort utrymme för spontanitet. Vi anser att helheten är mycket viktig och därför hamnar barnen, deras föräldrar samt närmaste nätverk i fokus. Tillsammans försöker vi finna gemensamma mål och referenser. Vårt arbetssätt bygger på en vardag med styrning, stöd och en tydliggörande pedagogik som skapar förutsägbarhet för barnen. Vi bemöter barnen med ett lågaffektivt förhållningssätt.  

Vår ambition är att barnen ska få möjlighet att lära sig nya funktionella beteenden genom att träna på åldersadekvata sociala färdigheter, få delta i sociala aktiviteter utanför boendet (till exempel idrott), få tillgång till stöd i form av hälso- och sjukvård efter behov eller få möjlighet till fungerande kontakter med sina föräldrar/anhöriga. Fungerande skolgång bedöms vara av stor vikt och vi kan knyta specialpedagog till vår närliggande skola. 

Vi talar utöver svenska även engelska, arabiska, ungerska och ryska och arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett könsidentitet och/eller etnisk bakgrund. 

 

Visa mer

Adress

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 8-11 år
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Boendeform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Lunna Gård

Placeringsförfrågan

A man smiling for the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten

Adress