Hem

Kontaktuppgifter

A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 8-11 år
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Lunna Gård, 556586-2371
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Studio III
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Blidsberg

Bergtallen HVB

Bergtallen är ett familjärt boende för barn med komplex psykosocial och emotionell problematik, beläget lugnt och avskilt med gott om utrymme för barnen. Med hög tillgänglighet och stor trygghet hjälper vi barnen att finna alternativa sätt att hantera sina upplevda problem.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 8-11 år
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Lunna Gård, 556586-2371
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Par/syskonpar
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Studio III
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A large lawn in front of a house
 • A large green field in front of a house
 • A view of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house on top of a lush green field
 • A small house in a grassy field
 • A close up of a lush green field
 • A large lawn in front of a house
 • A large green field in front of a house
 • A view of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house on top of a lush green field
 • A small house in a grassy field
 • A close up of a lush green field

Lokaler

Bergtallen är ett familjärt HVB beläget i utkanten av Blidsberg, några mil norr om Ulricehamn. Det ligger avskilt i samhället, med utsikt över stora jordbrukslandskap. Här har barnen en lugn miljö med gott om utrymme att röra sig utan risk för konflikter med omgivningen.

Fastigheten är rymlig med fler barnrum än antalet barn, vilket ger stora möjligheter att anpassa beläggningen efter vilka som för tillfället bor här samt för personalen att sova på samma våningsplan som barnen. Dispositionen av huset, med möjlighet att utnyttja många rum på tre olika plan, underlättar när barnen har olika behov. På suterrängplanet finns ett rum med egen ingång i markplan, vilket gör det tillgängligt för barn med fysiska funktionsnedsättningar.

Vi välkomnar studiebesök på enheten.

Målgrupp

Här bor barn med komplex psykosocial och emotionell problematik. Den kan ta sig uttryck i låg impulskontroll, utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering, brister i sociala färdigheter och problematisk skolfrånvaro. Det är även vanligt att våra barn upplevt trauman och tidig omsorgssvikt. Vi strävar efter att skapa varaktiga förändringar för barnen.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandling

På Humanas HVB arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT . Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Vi strävar efter att ge barnen struktur, trygghet, skydd och glädje under sin vistelse på Bergtallen. Vårt bemötande vilar på engagemang, respekt och en tilltro till barnens egna förmågor samt en vilja att förmedla hopp om framtiden. Vårt arbetssätt bygger på en vardag med styrning, stöd och en tydliggörande pedagogik som skapar förutsägbarhet för barnen.

Avgörande för behandlingen är vi är tillgängliga för att kunna bygga relationer som barnen upplever som ärliga och äkta. Vi har en hög bemanning för att ge den trygghet det innebär att alltid ha stabila vuxna i närheten. Med hjälp av lågaffektivt bemötande ger vi barnen möjlighet att uppleva alternativa sätt att hantera konflikter och att se vuxna som agerar modell för ett sådant förhållningssätt.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Vi använder oss av tydliggörande pedagogik för att öka barnens förståelse av tillvaron och känslan av sammanhang. Connect är en metod som kan förekomma för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och bam. Förtroendefulla samtal ger barnen möjlighet att uttrycka sig och uppleva att de blir förstådda och lyssnade på.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är:

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

På Bergtallen ser vi barnens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi för att samverka med barnens föräldrar och närmaste nätverk när det är möjligt. De bjuds in successivt för att finna gemensamma mål och strategier för att möta barnens behov och om möjligt förkorta deras vistelse i verksamheten.

Målet med behandlingen är att ge barnen möjlighet att lära sig funktionella beteenden utifrån ålder, genom att träna sina sociala färdigheter, delta i sociala aktiviteter, få hjälp med en fungerande skolgång och förbättra kontakter med föräldrar/anhöriga.

För att skapa en mjuk övergång till följande steg i behandlingarna samarbetar vi nära Humanas övriga enheter, bland annat i Göteborg och Uddevalla.

Bergtallen ingår i Humanas "småbarnsnätverk" – en samverkan mellan enheterna för att ytterligare stärka barnens perspektiv genom en gemensam kompetensutveckling

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är viktigt för barnens utveckling. Planering för det är ett av de första stegen vid placering på Bergtallen.

Många går i den lilla kommunala skola som ligger nära boendet, som erbjuder en flexigrupp och en specialpedagog vid behov.

Barn för vilka vanlig grundskola inte är bästa alternativet går i särskolan Ulrikaskolan i Ulricehamn.

Utanför skolan, och för de barn som ännu inte klarar regelbunden skolgång, har vi välstrukturerade rutiner för både inplanerade och spontana aktiviteter, enskilt såväl som i grupp. Här har barnen en bra möjlighet att påverka sin vecka vad gäller till exempel skola, fritidsaktiviteter, helgaktiviteter, möten och umgänge med nätverk. Vid behov, till exempel för barn med hörselnedsättning, används bilder för att tydliggöra strukturen med måltider, skola och aktiviteter. Tack vare en hög bemanning och det avskilda läget finns stora möjligheter till lek och aktiviteter på tomten, och utflykter görs ofta till lekland och andra stimulerande aktiviteter.

Personal

På Bergtallen finns personal dygnet runt. På nätterna tillämpas sovande jour. Vid behov sätter vi in vaken nattpersonal.

Personalen är behandlingspedagoger med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med unga. I rekryteringen letar vi efter människor med ett stort hjärta som ser möjligheter i arbetet med barnen.

Vi har även tillgång till psykologer, psykoterapeuter och handledare med spetskompetens inom främst inlärningspsykologi och KBT- metoder men också inom anknytningsproblematik och psykodynamisk inriktning.

I personalgruppen finns en bred språklig och kulturell kompetens samt en strävan efter jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Adress

Kristina Andersson

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 8-11 år
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  5
 5. Bolag:
  Lunna Gård, 556586-2371

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Kristina Andersson

Föreståndare & verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator

Henrik Mikulasi

Biträdande verksamhetschef