Hem

Kontaktuppgifter

A wooden bench sitting in front of a house with Russian Bishop's House in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 9-13 år
 2. Kommun:
  Säter
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Adventum
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • Skolproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • NPF-utredning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Säter, Dalarna

Boberg

Boberg är ett HVB med hög bemanning för vårdkrävande barn med olika typer av svårare social och emotionell problematik. Här ger vi tid att landa och möjlighet att lyckas.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 9-13 år
 2. Kommun:
  Säter
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Adventum
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • Skolproblematik
 • Omsorgssvikt
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • NPF-utredning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Psykologutredning
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A wooden bench sitting in front of a house with Russian Bishop's House in the background
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a sink and a window
 • A bedroom with a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A dining room table
 • A large room
 • A small house in a field with Russian Bishop's House in the background
 • A large tree in a field
 • A wooden bench sitting in front of a house with Russian Bishop's House in the background
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a sink and a window
 • A bedroom with a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A dining room table
 • A large room
 • A small house in a field with Russian Bishop's House in the background
 • A large tree in a field

Lokaler

Boberg är beläget i den gemytliga lilla byn Gustafs, som hör till Säters kommun i Dalarna. Det ligger lugnt, med en bondgård som närmaste granne, men ändå centralt med bara ett par kilometer till centrum.

Byggnaden, som även ursprungligen var avsedd för vård och behandling, har två våningar med boenderum på båda. Till huset hör en inhägnad trädgård med utrymme för lek, spel, grillning och utomhusaktiviteter. På den angränsande åkern dras skidspår upp på vintern.

Studiebesök är välkomna på enheten. I närliggande Säter har vi tillgång en fullt utrustad umgängeslägenhet där barn och anhöriga kan träffas, med eller utan närvaro av personal, och när det är lämpligt övernatta.

Målgrupp

Boberg tar emot vårdkrävande barn inom ett brett spektrum av psykosocial problematik. Vi erbjuder en trygg miljö med hög bemanning och har en historia av lyckade placeringar som ofta är orsaken till nya förfrågningar.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU med hela landet som upptagningsområde. I samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar och riskbedömningar med åtföljande rekommendationer om fortsatta vård- och behandlingsinsatser.

Behandling

På Boberg vill vi skapa en varm, trygg och tillåtande atmosfär. Här ska det ges tid att landa och möjlighet att lyckas.

En central del i arbetet är relationsskapande, där personalen ska fungera som trygga vuxna och goda förebilder för barnen. Genom ett professionellt men personligt bemötande och en strukturerad och förutsägbar vardag skapas förutsättningar för barnet att skapa tillit till vuxna som kan gynna fortsatt utveckling.

Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande för att förebygga problemskapande beteende. Vi använder oss av avledande strategier samt roterar och byter personal i situationer som kan eller som redan har resulterat i ett affektutbrott.

För att skapa en struktur som gynnar barnets utveckling och behov får varje barn ett individuellt schema, utifrån barnets egna intressen och förmåga att förstå, med mål som ska vara lätta att förstå.

Kontaktmannasamtal sker en gång i veckan. De är behandlingsinriktade med fokus på vårdplan och dagsform, där barnet ska träna på att själv uttrycka sina behov och önskemål om stöd. Vi erbjuder vidare individuella samtal med behandlingssamordnaren och föreläsningar.

Centrala delar av vårt behandlingsupplägg är KBT, MI, lågaffektivt bemötande, social färdighetsträning och rePULSE.

Via Humanas HSL-enhet Cureum kan vi erbjuda öppenvårdsinsatser som till exempel bred barnpsykiatrisk utredning och psykoterapi.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som barn.

Vi ser barnens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet för behandlingen är ett minskat problembeteende och att ge barnet en bra verktygslåda för att återgå till normal skolgång och på sikt utvecklas till en självständig och social person utan behov av socialtjänstens eller psykiatrins insatser.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och hemmet dit barnet ska flytta. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana med kapacitet för svårare problematik, vilket möjliggör en kontinuitet för barnet vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i barnets utveckling. I samband med inskrivning på Boberg har vi en dialog kring önskemål och behov för att hitta en placering i lämplig skola.

Inom Humana finns tillgång till flera resursskolor], med inriktning på att möta elever i behov av särskilt stöd utifrån olika aspekter. Boberg samarbetar med grundskolan Lanternan i Borlänge, som erbjuder specialpedagogiska resurser och individanpassade lösningar. Vi skjutsar till och från skolan och personal är med under hela skoldagen.

Möjlighet finns även att gå i den kommunala skolan i Säter.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Boberg läggs mycket tid och energi på lek och aktiviteter. Fokus ligger alltid på att barnen ska få vara de barn som de är. För barn som har särskilda intressen sedan tidigare ordnar vi i möjligaste mån så att de kan fortsätta med dem. I övrigt planerar vi tillsammans med barn, vårdnadshavare och socialtjänst fritidsaktiviteter beroende på intresse, behov och förmåga.

Personal

Boberg har en hög personaltäthet under dygnets alla timmar, med en vaken natt och en sovande jour.

I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Adress

Erika Haanaes

Föreståndare & Verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 9-13 år
 2. Kommun:
  Säter
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Adventum

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Erika Haanaes

Föreståndare & Verksamhetschef

A person standing posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator