Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

De flesta kommuner skattar sin egen förmåga som god, men med förbättringspotential. Endast en av tjugo gör bedömningen att de har full tillgång till de insatser som barnen kan behöva.

Frågan är öppet formulerad och ger utrymme för tolkning. Intressant är att studera de öppna svar som kommunerna har lämnat i anslutning till frågan. Där uttrycks i flera fall behov av att utveckla samverkan med andra instanser inom eller utanför kommunen. Svårigheter i samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin nämns av flera kommuner, likaså långa väntetider för att få platser i Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem eller HVB-hem. Vidare anser vissa att situationer som kräver specialiserad tvärprofessionell vård och behandling är svårare att samordna eftersom de övriga instanserna leds av andra än socialtjänsten.