Dator i silver med hand som håller i en vit penna.

Övriga metoder

Här hittar du de metoder som vi arbetar med i våra verksamheter. Kontakta oss för mer information!

ART, Aggression Replacement Training, är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt.

Läs mer om ART Länk till annan webbplats.

A-CRA och CRA är evidensbaserade behandlingsprogram för ungdomar och vuxna med alkohol och drogproblem. Båda programmen rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Läs mer om A-CRA Länk till annan webbplats.

ACC (Assertive Continuing Care Protocol) är en manualbaserad metod för eftervård av ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

Läs mer om ACC här Länk till annan webbplats.

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy. Det är en terapiform som oftast används vid terapeutisk behandling.

Läs mer om ACT Länk till annan webbplats.

ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik.

Läs mer om ADAD Länk till annan webbplats.

ADDIS är en bedömningsmetod som används för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. ADDIS är en svensk översättning av det amerikanska instrumentet SUDDS.

Läs mer om ADDIS Länk till annan webbplats.

Personlig ADL (Aktiviteter i dagliga livet) handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet utför i sitt hem. Aktiviteterna kan ske självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Läs mer om ADL Länk till annan webbplats.

Att kommunicera är en grundläggande rättighet. En del personer vi möter har svårt att förstå eller själva använda det talade språket. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kompenserar för bristande kommunikationsförmåga. Att stärka individens förmåga att kommunicera ökar självständighet, delaktighet och förutsägbarhet i vardagen. AKK är ett samlingsnamn för de olika metoder och kommunikationssätt som kan användas för att stödja individen i att förstås och bli förstådd av sin omgivning.

Exempel på AKK:

  • Grafisk AKK (bilder, foto, symboler)
  • Tecken som stöd (kallas TAKK)
  • Talande hjälpmedel, pratapparater och samtalsapparater
  • Ritprat, seriesamtal och sociala berättelser

Läs mer om AKK Länk till annan webbplats.

Ungdomskriminalitet är ett växande fenomen inom vissa subgrupper och ett mycket kostsamt samhällsproblem. Humana har därmed tagit fram ett brottsförebyggande program, B12, utifrån just framgångsrika påverkansfaktorer och kognitiv beteendeterapi (KBT). Programmet är uppbyggt kring 12 sessioner och är konstruerat precis som ett traditionellt KBT-protokoll med en kartläggningsdel, en interventionsdel samt en vidmakthållande del.

Personer som kan inkluderas i programmet beslutas genom ett bedömningsinstrument som fokuserar på kriminogena riskfaktorer. Det huvudsakliga screeningformuläret i manualen mäter antisociala värderingar och hänvisar även till specifika övningar i programmet. Behandlaren vägleder den kriminella ungdomen i att utvärdera tankemönster och värderingar. Programmet jobbar med bland annat kognitiva tekniker och acceptansstrategier vilket innebär att klienten utmanar sitt eget tänkande och hittar verktyg för hur dessa tankar ska hanteras. För att mäta insatsens effekt innehåller programmet ett testbatteri. Mätning görs både i början och i slutet.

Samtalsinterventioner som fokuserar på självmedkänsla (compassion på engelska) tillhör vad som brukar kallas tredje vågens kognitiva beteendeterapier. Metoden utvecklades först för att hjälpa personer med hög självkritik och låg självkänsla, men den har senare kommit att användas även vid andra tillstånd, som beteendestörningar, psykisk sjukdom eller olika typer av utsatthet.

Läs mer om CFT Länk till annan webbplats.

Den filosofi som utgör grunden till CPS är: Children do well if they can som jag översätter med: Barn beter sig bra om de kan.

Läs mer om CPS här Länk till annan webbplats.

CRA (Community Reinforcement Approach) är en manualbaserad metod för behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Läs mer om CRA Länk till annan webbplats.

Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning).

Läs mer om DBT Länk till annan webbplats.

Riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem. ERASOR står för ”Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism”. Det är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Gällande för ungdomar mellan 12 och 18 år.

ERGT är en gruppbehandling som ges två timmar per vecka under 16 veckor, inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering.

Läs mer om ERGT Länk till annan webbplats.

ESL är en metod som i första hand tagits fram för personer med schizofreni men används ofta för klienter med psykiska funktionsnedsättningar och medföljande funktionshinder oavsett diagnos. Metoden kan också vara brukbar på ungdomar eller vuxna där det av olika anledningar finns ett behov att underlätta det dagliga livet och bidra till en ökad livskvalité. I metoden arbetar man med att öka klientens delaktighet i insatser, färdighetsträning och öka förmågan att hantera vardagliga utmaningar.

ESL bygger på:

  • Socialfärdighetsträning
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar
  • Allmänna erfarenheter vid rehabilitering

Läs mer om ESL Länk till annan webbplats.

Programmet Ett nytt vägval syftar till att förebygga och minska återfall i brott hos ungdomar i riskzon för kriminalitet. Programmet är en efterföljare till det tidigare Vägvalet.

Läs mer om Ett nytt vägval Länk till annan webbplats.

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas.

Läs mer om FREDA här Länk till annan webbplats.

GAIN (the Guided Assesment of Intervention Needs) är en metod för att identifiera behandlingsbehov och som guide för att fatta beslut om behandling för barn under 12 år som uppvisat oroväckande sexuellt beteende. GAIN används för att identifiera dynamiska faktorer (de som kan ändras/förändras), och statiska faktorer (de som är historiska/inte kan förändras) för att adressera dessa i behandling och på så sätt minska möjligheten för barnet att upprepa oroväckande sexuella beteenden.

GAIN faktorerna är baserat på det kunskapsläge som finns idag och kan komma förändras när kunskap ökar. GAIN består av 34 variabler inom 6 olika områden. Variablerna kodas som förekommande, kanske/delvis förekommande eller inte förekommande inom en viss tidsram. Bedömningen är baserad på den information som finns idag och skall anses som relevant för de nästkommande sex månaderna. Bedömningen är en färskvara och uppföljande bedömningar bör göras då nya uppgifter som kan påverka bedömningsunderlaget framkommer eller om det gått sex månader sedan senaste uppdateringen.

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring.

Läs mer om HAP här Länk till annan webbplats.

I Sverige har ridning som fritidsaktivitet och rehabilitering för personer med funktionshinder funnits sedan slutet av 1950-talet. Andra namn på metoden är Ridterapi och Equine Assisted Therapy (EAT).

Läs mer om HUT Länk till annan webbplats.

KASAM – känsla av sammanhang (på engelska SOC – sense of coherence) är ett skattningsformulär baserat på den salutogena modellen framtagen av Aaron Antonovsky på 1990-talet.

Läs mer om KASAM Länk till annan webbplats.

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en behandlingsmodell för familjer där det finns risk för eller har förekommit fysisk misshandel mot barn. Modellen bygger på (CPC-CBT, The Combined Parent – Child Cognitive – Behavioral Therapy) som utarbetades av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori.

Läs mer om KBT Länk till annan webbplats.

Programmen innehåller avsnitt och övningar om att väga för och nackdelar med brott, problemlösning, utmana kriminella tankar, brottsoffer och social färdighetsträning.

Läs mer om Kriminalitet som livsstil Länk till annan webbplats.

Marte meo är en samspelsbehandling för barn/ungdomar med sina föräldrar eller vårdnadshavare, familjehemsföräldrar eller förskole-/skolpersonal. Humana har under femton års tid arbetat med Marte meo som en enskild insats eller som en del i IHF, eller i någon av våra andra behandlingsmetoder.

Humana har utbildade Marte meo-terapeuter inom familjehemsvård och öppenvård. Vi erbjuder kontinuerligt externa utbildningar.

Läs mer om Marte meo Länk till annan webbplats.

MET är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande samtal.

Läs mer om MET Länk till annan webbplats.

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten.

Läs mer om MFHA Länk till annan webbplats.

Inom LSS arbetar Humana mot mål som finns i brukarens genomförandeplan med hjälp av MI. MI är en metod som bland annat vilar på en speciell MI-anda. I den andan möter vi våra klienter utifrån äkta empati, en betoning på autonomi, det vill säga klientens självbestämmande och integritet med hjälp av specifika samtalsfärdigheter. Precis som man beskriver enligt 6§ i Lagen om stöd och service.

De som bor på Humanas gruppboenden har olika funktionsnedsättningar vilket kan vara en utmaning för samtalsledare. Utöver att vara väl insatt i sina brukares eventuella diagnoser och sårbarheter så behöver personal även vara insatt i hur man kan hitta alternativa vägar för kommunikation om det skulle behövas. Personal behöver vara flexibel och hitta rätt kommunikationsväg för varje unik brukare. I Humanas utbildning ”MI LSS”, så lägger vi stort fokus på MI-andan och att hitta en alternativ nyckeln i kommunikation för brukarna. En del klienter behöver alternativ till öppna frågor och reflekterande som är en grund i samtalstekniken i MI. När vi använder oss av förhållningssättet MI för LSS så gör vi ofta det i kombination med Alternativ kompletterande kommunikation, exempelvis med bild-stöd.

Motiverande samtal började som en metod för att hjälpa människor i förändring kring missbruk och riskbruk i slutet av 80-talet, idag används metoden i många olika sammanhang där förändringsarbete eller att stötta människor att växa är i fokus. Det unika med MI är något som kallas för MI-anda. Det är den grund som själva samtalstekniken i metoden vilar på.

MI-andan kännetecknas av ett tankesätt att alla människor har en egen inneboende styrka och drivkrafter som behandlare kan hjälpa till att plocka fram genom att skapa relation och allians, genom att vara lyhörda och empatiska, genom att betona autonomi och ha en framkallande ton. Detta görs med hjälp av samtalsteknikerna i MI som kännetecknas av ett aktivt och reflexivt lyssnande.

Humana håller kontinuerligt utbildningar i MI.

Läs mer om MI Länk till annan webbplats.

Miljöterapi utvecklades i England under 1940-talet och började användas i Sverige ungefär 30 år senare. Andra benämningar är terapeutiskt samhälle och terapeutiskt kollektiv som främst avser institutionsvård samt socialterapi och socialpsykiatri.

Läs mer om miljöterapi Länk till annan webbplats.

MIM – Marschak Interaction Method är en samspelsbedömning där man spelar in olika samspelsövningar som utförs av förälder tillsammans med sitt barn/ungdom.

Läs mer om MIM Länk till annan webbplats.

MMSE (MMT) mäter en persons kognitiva status. Testet har använts i stor omfattning för screening och identifiering av demens.

Läs mer om MMSE Länk till annan webbplats.

MRT är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi.

Läs mer om MRT Länk till annan webbplats.

PBS (Positivt beteendestöd) är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga, samt minska olika typer av problemskapande beteenden, för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället.

Psykoedukation/psykopedagogik avser riktad information i olika former till personer med psykiska besvär eller sociala problem, vanligen också till deras familjer, om problemens natur.

Läs mer om Psykoedukation Länk till annan webbplats.

rePULSE® är en metod som använts dagligen inom skola, socialtjänst, BUP och HVB för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring de tankar och känslor som uppstått blir man bättre rustad för framtiden.

Läs mer om rePULSE Länk till annan webbplats.

Att väcka minnen för personer med demenssjukdom.

Läs mer om Reminiscense Länk till annan webbplats.

SDQ är en bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret bygger på erfarenheter från två andra etablerade och internationellt väl spridda instrument, Rutters formulär och Child Behavior Checklist (CBCL).

Läs mer om SDQ Länk till annan webbplats.

SofS är en modell för bedömning av barns skydd genom utredning och uppföljning i den sociala barnavården (socialtjänstens individ- och familjeverksamhet gentemot barn och unga).

Sköldis är en teknik som används för att hjälpa barn som har problem med sexuellt utåtagerande beteende.

TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) är ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för personer med en diagnos inom AST (Autismspektrum tillstånd). Det är utarbetat av Division TEACCH i North Carolina, USA. Programmets syfte är att tydliggöra vardagen så att dessa personer blir mer självständiga.

En teckenekonomi är ett belöningssystem som syftar till beteendeförändring. Andra namn är exempelvis förstärkningssystem och kontingensträning. Metoden kan användas enskilt eller ingå som en del av en mer omfattande insats.

Läs mer om Teckenekonomi Länk till annan webbplats.

Trauma fokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en evidensbaserad behandlingsmodell som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser.

Läs mer om TF-KBT Länk till annan webbplats.

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger kunskap och färdigheter för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och ungdomar som bär på erfarenheter av svåra och påfrestande händelser.

Tolvstegsprogrammet är ett självhjälpsprogram som skapades av Anonyma Alkoholister (AA) i mitten av 1930-talet. Tolvstegsmetoden bygger på den så kallade Minnesotamodellen för alkohol- och drogberoende och utvecklades under 1940- och 50-talen i Minnesota, USA.

Läs mer om Länk till annan webbplats.tolvstegsbehandling Länk till annan webbplats.

Tydliggörande pedagogik är en metod som används för de individer som har en bristande central koherens, det vill säga en förmåga att förutsäga, förstå sammanhang och göra helhet av detaljer. Tydliggörande pedagogik kompenserar för detta.

Målet är att ge individen ökad kontroll över sin vardag och därmed stärka funktionsförmågan. Detta sker genom att miljöer, aktiviteter och uppgifter förklaras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. För att göra dagen och dess aktiviteter begripliga arbetar man med individuellt anpassade dagplaneringar (scheman), arbetsordningar (instruktioner), tidshjälpmedel och anpassningar av miljön så att individen får kontroll över sin dag.

De frågor som vi hjälper individen att få svar på genom tydliggörande pedagogik är; Vad? Var? När? Med vem? Hur? Hur länge? Vad händer sen? Varför?

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Barnsamtalen utgör en del av socialtjänstens och organisationers större arbete med våldsutsatta familjer.

Läs mer om Trappanmodellen Länk till annan webbplats.

Yoga generellt, har fått ett växande stöd inom hälso- och sjukvård. En mängd olika forskare har studerat yoga som en intervention för klienter som lider av olika psykiatriska svårigheter så som trauma, ångest, depression och posttraumatisk stress.

Tydlighet för en fungerande vardag.

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Metoden utvecklades av amerikanska forskare och började användas i Sverige under senare delen av 1980-talet.

Läs mer om Återfallsprevention Länk till annan webbplats.

Personer som utvecklat ett beroende av narkotikaklassade läkemedel behöver ofta behandling och stöd för att bryta sitt beroende. Öronakupunktur används som en kompletterande behandling för att lindra avvänjningssymtom och minska risken för återfall.

Läs mer om NADA (National Acupuncture Detoxification Association) här Länk till annan webbplats.

Riskbedömningar

Humana erbjuder olika former av strukturerade riskbedömningar för att underlätta bedömningar inför om det kan komma bli aktuellt med placering. Kontakta oss för mer information!

Övrigt

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En autismdiagnos var tidigare ovanligt men i takt med att kunskaperna ökar har man kunnat upptäcka fler personer med autism. Cirka 1-2 procent av Sveriges befolkning bedöms ha någon form av autism.

Personer med autism har begränsningar i social kommunikation och socialt samspel. Begränsade beteenden, intressen och aktiviteter är vanligt.

Läs mer om AST Länk till annan webbplats.

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) innebär att det kan vara svårt att förstå, lära sig saker och att bli självständig. Med rätt stöd och anpassningar kan personer med IF klara mer i sin vardag. IF kallas även för utvecklingsstörning.

Läs mer om IF Länk till annan webbplats.

Kontakta Humanas metodchef:

Angelica Norström

Enhetschef över handledning, utbildning och metodutveckling

angelica.norstrom@humana.se076-127 30 35

Vad innebär rollen som Humanas metodchef?

"Som metodchef säkerställer jag att våra verksamheter inom individ och familjeomsorgen får rätt utbildning och handledning för sin uppgift. Dessutom har jag det stora nöjet att leda ett team av metodgaranter och handledare. Metodgaranter är något unikt som vi har på Humana; en person som är expert på en viss metod och ansvarar för att utbilda och stödja verksamheterna i metoden. Denna roll utvecklades för att vi ska kunna ge våra klienter bästa möjliga stöd och behandling."